Current Vacancies


Please wait, loading

Senior Programme Manager

Band 8b

Main area
Senior Programme Manager
Grade
Band 8b
Contract
Fixed term: 3 years
Hours
Full time 37.5 hours per week
Job ref
028-AC071-0520
Site
River House
Town
Cardiff
Salary
£53,168 to £62,001 per annum
Closing
31/05/2020 23:59
Interview date
10/06/2020

Welcome to Public Health Wales the national public health agency in Wales. We exist to protect and improve health and wellbeing and reduce health inequalities for people in Wales.

To find out more visit Public Health Wales and read about our Strategic Plan or follow us on twitter

Working together, with trust and respect, to make a difference

 ________________________________________________________________ 

RHAGLEN RHWYDWAITH GWYBODAETH LABORDAI CYMRU (LINC)

MAE’R SWYDD HON AM GYFNOD PENODEDIG O DAIR BLYNEDD/SECONDIAD I GEFNOGI’R RHAGLEN LINC

Bydd Uwch Reolwr y Rhaglen yn cynorthwyo Cyfarwyddwr y Rhaglen i gyflawni Rhaglen Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru (LINC). Mae LINC yn tanategu’r Datganiad o Fwriad ar gyfer Patholeg, sydd wedi’i fwriadu i ddarparu gwasanaeth Patholeg cynaliadwy, modern i Gymru. Bydd gan Uwch Reolwr y Rhaglen gyfrifoldeb penodol am reoli ffrwd brosiectau’r Gwasanaethau LIMS, gan gynnwys caffael gwasanaeth LIMS newydd ar gyfer Gwasanaethau Gwyddorau Gwaed, Trallwyso Gwaed, Patholeg Gellog, Microbioleg a Sgrinio a rhoi’r rhain ar waith ledled Cymru gan gwmpasu 20 o labordai a mwy na 2,000 o staff.

Bydd deiliad y swydd yn ymarferydd PRINCE2 ac MSP cymwysedig ac yn meddu ar brofiad o reoli rhaglenni a phrosiectau cymhleth. Byddant yn meddu ar sgiliau personol, rhyngbersonol a dadansoddi ardderchog, yn gallu ymgysylltu â rhanddeiliaid ar bob lefel ar draws y gwasanaeth Patholeg, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae’r swydd hon ar gael ar gontract cyfnod penodol am dair blynedd neu ar secondiad. Sylwer y byddai’n ofynnol i chi gael sêl bendith eich rheolwr llinell cyn ymgeisio am y swydd hon i’ch rhyddhau ar gyfer secondiad. Mae’r swydd ar gael ar sail lawn-amser ond bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i weithio’n rhan-amser.

Gwahoddir yr holl ymgeiswyr i ymgeisio yn Gymraeg; ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol o gwbl na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Y dyddiad cau yw dydd sul 31 Mai 2020. Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Skype ar ddydd Mercher 10 Mehefin 2020.

 

 

LABORATORY INFORMATION NETWORK CYMRU PROGRAMME (LINC)

THIS POST IS FIXED TERM/SECONDMENT FOR THREE YEARS TO SUPPORT THE LINC PROGRAMME

The Senior Programme Manager will support the Programme Director in the delivery of the Laboratory Information Network Cymru Programme (LINC). LINC underpins the Pathology Statement of Intent, which aims to deliver a modern, sustainable Pathology service for Wales. The Senior Programme Manager will have specific responsibility for managing the LIMS Service projects stream, including the procurement and implementation of a new LIMS service for Blood Sciences, Blood Transfusion, Cellular Pathology, Microbiology and Screening Services across Wales covering 20 laboratories and more than 2,000 staff

The post holder will be qualified PRINCE2 and MSP practitioner and have experience of managing both programmes and complex projects. They will have excellent personal, interpersonal and analytical skills, able to engage with stakeholders at all levels across the Pathology service, NHS Wales Informatics Service and Welsh Government.

This post is available as a three year fixed term contract or on secondment. Please note that you would require approval from your line manager prior to applying for this post to release you for secondment. The post is available full time but part-time will be considered. The base is River House.

All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English.

The ability to speak Welsh is desirable for this post.

The closing date is Sunday 31 May 2020. Interviews will be held by skype on Wednesday 10 June 2020.

Armed Forces CovenantStep into healthHappy to Talk Flexible WorkingStonewall Top 100 Employer 2020Apprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveCorporate Health StandardsDisability confident leaderCore principles

Applicant requirements

Welsh language skills are not necessary

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

I gael rhagor o fanylion am y cyfle hwn, cysylltwch â:

Judith Bates
Cyfarwyddwr Rhaglen LINC
Cydweithrediad Iechyd GIG Cymru

Tŷ Afon, Ynys Bridge Court, Gwaelod-y-Garth, Caerdydd CF15 9SS
E-bost: judith.bates@wales.nhs.uk
Ffôn: 07809 155067

 

 

For further details about this opportunity, please contact:

Judith Bates
LINC Programme Director
NHS Wales Health Collaborative

River House, Ynys Bridge Court, Gwaelod-y-Garth, Cardiff CF15 9SS
Email: judith.bates@wales.nhs.uk
Tel: 07809 155067Bronze CHS
Share:  Share this page on Twitter   Share this page in Facebook   Save this page in delicious   Digg this page.   Save this page in LinkedIn   Stumble this page.   Save this page in reddit.com